E-shop / Zpět na web

VOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU

608 602 611po–pá, 9–17

Úrovně pokročilosti

Úplní začátečníciDosud jsem tento jazyk cíleně nestudoval/a. Možná umím nějaké to slovíčko, ale to je všechno.
Falešní začátečníciUž jsem se zkoušel/a učit, možná i několikrát, ale skončil/a jsem vždycky v polovině učebnice. Mám pocit, že musím začít znovu.
Mírně pokročilíDokončil/a jsem první učebnici, něco si pamatuji. Dám dohromady jednoduchou smysluplnou větu, umím lámaně odpovědět, když mi někdo položí otázku.
Středně pokročilíDomluvím se o základních věcech, jako je práce, rodina a škola. Umím pokládat jednoduché otázky. Napíši e-mail, abych si zamluvil/a ubytování na dovolenou, a přečtu si odpověď.
PokročilíDomluvím se s rodilým mluvčím ohledně každodenních situací. Umím pokládat doplňující otázky, vysvětlovat podrobnosti a vyjádřit nesouhlas. Nebojím se mluvit
Velmi pokročilíMám pocit, že podstatné oblasti jazyka ovládám. Chtěl/a bych si rozšířit slovní zásobu a pilovat gramatiku. Rád/a bych si povídal/a s rodilým mluvčím a pak s ním probral/a, jaké dělám chyby.

Úplní začátečníci (A1)

Dosud jste angličtinu cíleně nestudovali. Možná umíte nějaké to slovíčko, ale to je všechno.

Falešní začátečníci (A2)

Dokončili jste úroveň začátečníci, tj. umíte gramatiku a slovní zásobu z učebnic úrovně Beginner, například English File Beginner nebo Headway Beginner:

 • umíte osobní zájmena (I like him.)
 • znáte určité a neurčité členy (He is a teacher.)
 • ovládáte tvoření přítomného času prostého (I work in Prague.) a minulého času slovesa být (I was in Germany a year ago.)
 • umíte popsat umístění věcí (There is a book on the table.)
 • zvládnete říci jak často se něco děje (I always/ never/usually/sometimes forget my homework.)
 • umíte se představit a sdělit o sobě základné informace (My name is Honza. I have two children. I live in a flat. I like reading magazines.)

Mírně pokročilí (B1-)

Dokončili jste úroveň falešných začátečníků, tj. umíte gramatiku a slovní zásobu z učebnic úrovně Elementary, například English File Elementary nebo Headway Elementary:

 • ovládáte tvoření přítomného času prostého (I work.) a průběhového (I’m working.), minulého (I was.) a budoucího času (I will, I’m going to.)
 • víte jak používat sloveso can (I can dance, but I can’t drive.)
 • zvládnete stupňovat přídavná jména (big-bigger-the biggest) a příslovce (careful-more careful-the most careful)
 • jste schopni sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • umíte se jednoduchým způsobem domluvit v krátkých větách (I like meeting my friends on Saturday afternoons.)
 • můžete klást jednoduché otázky a také na ně odpovídat (Where do you work? – I work for a big consultation company.)
 • dokážete v jednoduchých větách popsat věci a osoby (The red box is under the table in the kitchen. - He is quite nice, but I don’t like his brother.)

Středně pokročilí (B1)

Dokončili jste úroveň mírně pokročilých, tj. umíte gramatiku a slovní zásobu z učebnic úrovně Pre-Intermediate, například English File Pre-Intermediate nebo Headway Pre-Intermediate:

 • umíte vytvořit a se střídavým úspěchem používat 5 slovesných časů: přítomný čas prostý (I work for Metrostav.) a průběhový (I’m working till 3,30 today.), minulý prostý (I worked hard all night.) a minulý průběhový (I was going home when a car hit me.), předpřítomný (I have never met him.) a různá vyjádření budoucnosti (I will work/am going to work/am working at the weekend – The train leaves at 8.)
 • jste schopni použít základní podmínkové věty, tedy první (If I meet him, I will say hello.) a druhou (If I won a lottery, I would buy a new car.)
 • zvládnete použít základní modální slovesa ve správném významu (He must/should/can/might go home.)
 • dokážete spojovat věty jednoduchými spojkami (He had to leave because he had another meeting – I left the office early, so my wife was very happy.)

Pokročilí (B2)

Dokončili jste úroveň středně pokročilých, tj. umíte gramatiku a slovní zásobu z učebnic úrovně Intermediate, například English File Intermediate nebo Headway Intermediate:

 • s relativní jistotou používáte 6 slovesných časů: přítomný čas prostý (I work for Henkel.) a průběhový (I’m working till 3,30 today.), minulý prostý (I worked hard all night.) a minulý průběhový (I was going home when a car hit me.), předpřítomný prostý (I have never met him.) i průběhový (I have been waiting for two hours.) a různá vyjádření budoucnosti (I will work/am going to work/am working at the weekend – The train leaves at 8.)
 • jste schopni použít podmínkové věty, tedy první (If I meet him, I will say hello.), druhou (If I won a lottery, I would buy a new car.) i třetí (If I’d known earlier, I’d have never paid them!)
 • zvládnete použít modální slovesa ve správném významu včetně jejich opisů (He should be able to do it himself.)
 • umíte vytvořit trpný rod a použít ho ve větě (He was told to come at seven.) dokážete říci, co kdo říkal (He said he would be late.)

Velmi pokročilí (C1)

Dokončili jste úroveň pokročilých, tj. umíte gramatiku a slovní zásobu z učebnic úrovně Upper-Intermediate, například English File Upper-Intermediate nebo Headway Upper-Intermediate

 • s jistotou používáte 6 slovesných časů: přítomný čas prostý (I work for Henkel.) a průběhový (I’m working till 3,30 today.), minulý prostý (I worked hard all night.) a minulý průběhový (I was going home when a car hit me.), předpřítomný prostý (I have never met him.) i průběhový (I have been waiting for two hours.) a různá vyjádření budoucnosti (I will work/am going to work/am working at the weekend – The train leaves at 8.); znáte i předbudoucí čas (I will have done it by 5 tomorrow.) jste schopní správně tvořit věty s wish (I wish you were here.)
 • zvládnete použít modální slovesa ve správném významu i v minulosti (He would have done it, but he was unable to make a decision.)
 • mluvíte více méně plynně, používáte vedlejší věty různého typu (Katka, who is the manger, did not know what to do when he came.)
 • rozlišujete mezi used to, be used to a get used to a (I got used to driving on the wrong side of the road)
 • dovedete téměř správně používat členy (She was a payroll specialist in a well established investment bank. The bank, located in Amsterodam in The Netherlands, was one of the biggest corporations worldwide.)